Home
Nr. tel. +48 56 612-60-75      Nr.tel.kom. :+48 660-000-166

Witam Państwa na stronie lekarza medycyny
pracy i zapraszam do współpracy

lekarz med.spec. medycyny pracy,Wojciech Chabior

Obecne w Polsce regulacje prawne,stanowią o  konieczności  zawarcia conaj- mniej rocznej,pisemnej umowy pomiędzy jednostkami służby  medycyny pracy a przedsiębiorcami zatrudniającymi pracowników (pracodawcami). W zakresie  podjętej współpracy-profilaktycznej opieki zdrowotnej i badań lekarza medycyny pracy,wszelkie ustalenia mają charakter indywidualny, dostosowany do potrzeb i wymagań zleceniodawców.
Nasz ośrodek medycyny pracy oferuję, kompleksowy zakres działań z obszaru prewencji, w tym między innymi wykonywanie badań   profilaktycznych,orzecznictwo  lekarskie,monitorowanie  stanu zdrowia pracowników,udział w pracach komisji BHP, tworzenie i  wdrażanie  programów prozdrowotnych  redukujących ilościowo absensję z  przyczyn zdrowotnych. Gwarantuję wysoką jakość świadczonych usług medycznych, miłą i sprawną obsługę, niezawodność i profesjonalizm.
Nasz ośrodek medycyny pracy wykonuje również badania psychologiczne i psychotechniczne kierowców.

 

Medycyna Pracy - Podstawa Prawna

Podstawę prawną medycyny pracy stanowi ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.
o służbie medycyny pracy ( Dz.U.97,nr.96,poz.593 ).
Rozporządzenie  Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z  dnia  30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badań lekarza medycny pracy pracowników,  zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, oraz orzeczeń  lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
Wiodącym zadaniem lekarza 
medycyny  pracy   jest,
sprawowanie    profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracują-
cymi. Obowiązek  objęcia  w/w
opieką   zdrowotną    pracowni-
ków  zatrudnionych /  praktykan-
tów /spoczywa na pracodawcach,
szkole lub  szkole wyższej,gdy pobierający naukę  zawodu są narażeni  na działania czynników szkodliwych /podmiocie zatrudniającym / (art.2 ust.2 ustawy). Koszty związane  z  badaniami  profilaktycznymi  pracownika, ponosi pracodawca (art.22 ustawy). Koszty  badań studentów i  kierowanych na  praktyki  zawodowe, ponosi szkoła lub szkoła wyższa zgodnie z (art.5.ust.2,pkt.2 ustawy).
« jesteśmy w sieci »
Gabinet Lekarza Medycyny Pracy